Община Севлиево е санкционирана с 45 хил. лв. по проект с еврофинансиране

Финансова корекция от близо 45 хил. лв. е наложена на Община Севлиево от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ зам.-министър на МРРБ Деница Николова по проекта за саниране на административната сграда. С това размерът на средствата, които Общината ще получи безвъзмездно за въвеждането на енергоефективни мерки в сградата, ще бъде намален със сумата по-горе. Тъй като има сключен договор с изпълнител, а корекцията е заради нередности при провеждането на процедурата за избора му, Общината ще трябва да възстанови парите от свои средства.

Това към момента не е сигурно, тъй като Община Севлиево обжалва решението за налагане на финансовата корекция. На първа инстанция Административен съд Габрово потвърди санкцията, но Общината обжалва в законовия срок пред Върховния административен съд. Делото там все още не е насрочено.

Според решението на първоинстанционния съд при провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта за саниране, „е налице ограничаване на конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка“.

Съдът се позовава на документацията по обществената поръчка, в която в „Технически и професионални възможности“ като критерий за подбор е посочено, че фирмата-изпълнител трябва да има минимум  екип от експерти, който да включва и технически ръководител. Изискванията към въпросния ръководител са в твърде широки граници. Той трябва да е „получил диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна, „инженер“ или еквивалентна, „архитект“ или еквивалентна, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентна“, както и да има професионален опит по специалността минимум 3 години и да е назначен на трудов договор.

Наличието на трудов договор за техническия ръководител според Управляващия орган на финансиращата Оперативна програма е ограничително изискване. То би следвало да се отнася към избрания изпълнител преди сключване на договора, а не на етап избора му. С така поставените условия се „създава допълнителна административна тежест за участниците, което намалява конкуренцията“, смята санкциониращият орган. На същата позиция е и съдът.

Определената финансова корекция за Община Севлиево е 5% върху разходите по договора с изпълнителя. Договорът е на стойност 887 631 лв. без ДДС. Извън това съдът осъжда Община Севлиево да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2 553 лв. адвокатско възнаграждение за делото на първа инстанция.

 

Вижте повече в сайта Севлиево онлайн.