Проект “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности”

Високите нива на корупция са един от най-големите проблеми в България. През 2019г. страната е на последно място от държавите-членки на Европейския съюз (74-то място от 180 страни по света) според индекса на възприятие на корупцията на международната организация “Прозрачност без граници”. Съмненията за корупция засягат както лица по най-високите етажи на властта, така и местната администрация, а корупцията на местно ниво е най-видима за гражданите.

В периода 2007-2018 г. бяха изградени различни анти-корупционни институции, чиято дейност не даде очаквания резултат. Местната власт остава силно зависима от олигархични интереси.

 

Проектът „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране по проекта в размер на 182 655, 03 евро. Основната цел на проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ е да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност.

Настоящият проект включва изготвяне на Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ принципите на доброто управление, утвърдени в международната практика, както и Наръчник за приложение на Стандарта. Дейностите се извършват в партньорство между Scanteam, Норвегия и Антикорупционен фонд (АКФ), България.

Scanteam, Норвегия има значителен опит в осъществяването на проекти, свързани с противодействието на корупцията и прилагането на принципите на добро управление в различни части на света. Scanteam ще осигурява експертиза във връзка с изготвянето на Стандарта за отчетност и интегритет на местната власт, както и в изготвянето на наръчник за отчетност и интегритет на местните власти като включи европейски и международни препоръки, стандарти и добри практики за добро управление, отчетност и интегритет.

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта. Корупцията подкопава държавата. Злоупотребата с власт и влияние и пренебрегването на дългосрочните цели на обществото са белег за безперспективно икономическо развитие и заплаха от клептокрация. Екипът на „Антикорупционен фонд“ следи за проявите на корупция, неефективността на контролните органи и мълчанието на институциите в България.