За проекта

Антикорупционният фонд (АКФ) работи за прозрачност и отчетност на местната власт, като мобилизира силни граждански общности за противодействие на корупцията на местно ниво.

От 2020 насам АКФ изпълнява следните проекти на местно ниво:

Проект„Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“

През периода 2020  – 2023 г. АКФ реализира проекта  с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез безвъзмездно финансиране в размер на 182 655, 03 евро.

В рамките на проекта през 2020 г. експертите на АКФ изготвиха Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт – документ, който представя ключови принципи на доброто управление, утвърдени в международната практика, и разработва набор от мерки за прилагането им в българската институционална среда. АКФ изготви и Наръчник за приложение на Стандарта, практически документ в помощ на общините.

Стандартът има две функции – от една страна, той предоставя на местните власти модел за прилагане на мерки за прозрачност и интегритет, които гарантират, че местните общности са максимално информирани и въвлечени в работата на общините. От друга страна, Стандартът е ефективен инструмент, чрез който активните граждански групи по места могат да наблюдават и анализират дейността на общинските власти и да се застъпват за промени, насочени към по-голяма прозрачност. Стандартът беше изработен в партньорство между организацията за международно развитие Scanteam, Норвегия и АКФ, България.

Съществена част от дейностите по проекта бяха насочени към укрепване на капацитета на местните общности за упражняване на практически контрол върху дейността на общинските власти.

Работата по проекта през 2021 – 2023 г. се фокусира в десет пилотни общини: Русе, Варна, Силистра, Велико Търново, Севлиево, Стара Загора, Смолян, Казанлък, Благоевград и Пловдив. Местни координатори във всяка една от общините бяха подготвени от експертния екип на АКФ и осъществиха мониторинг върху дейностите на общинските власти и анализираха практиките им за осигуряване на прозрачност, отчетност и включване на местните граждански общности. При идентифициране на сериозни нередности и злоупотреби, местните координатори сигнализираха АКФ и заедно с фонда подготвяха сигнали и до компетентните институции.

Екип на АКФ проведе поредица от публични срещи по места с представителите на местните власти и с граждани и медии. В срещите си с ръководствата на общините експертите на АКФ лобираха за въвеждането на Стандарта за отчетност и интегритет. В публичните срещи с представители на гражданското общество бяха обсъдени местните предизвикателства пред по-голямата прозрачност в работата на общините, както и възможностите, които предоставя Стандартът за укрепване на гражданското наблюдение върху тяхната дейност.

През юни 2023 г. проектът завърши с публикуването на анализ Заключителен доклад с оценка на покриването на Стандарта за отчет и интегритет на местно ниво от местните власти, който обобщава наблюденията на дейността на общинските власти в десетте пилотни общини, както и препоръките, изготвени от експертите на Антикорупционния фонд.

Проект “Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности”

Проект “Отчетност и интегритет на местните власти/изграждане на капацитет на местните общности” се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States чрез безвъзмездно финансиране в размер на 24 500 долара.

Той се осъществява през 2023 г. и  надгражда и развива постигнатото през 2020 – 2023 г. в рамките на проекта “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности”.

В три нови общини (Шумен, Враца и Бургас) беше извършен анализ на нормативните и стратегически документи, които регулират дейността на местната власт, комуникацията на представителите на местната власт с гражданите, предприетите мерки за осигуряване на прозрачност, отчетност, гражданско наблюдение върху дейността на местните власти и за ефективно гражданско участие в местните политики и решенията от значение за общността.

Екипът на Антикорупционния фонд представи Стандарта за отчетност и интегритет на местната власт в публични срещи с представителите на гражданската общност в трите общини. Бяха представени възможностите за използване на Стандарта като инструмент за наблюдение на дейността на местната администрация и за прилагането на 12-те принципа за добро управление.

Проект „Мониторинг на работата на местните власти в областта на борбата с корупцията и конфликта на интереси“

Проектът наблюдава и анализира работата на местните антикорупционни органи, отговарящи за установяването на конфликти на интереси и борбата с корупцията в местната администрация на 20 общини в България.

Той има за цел да предостави цялостен преглед на тяхната работа и нивото им на прозрачност и отчетност.

Проектът също така ще идентифицира слабите места в действащата правна рамка за разследване на местни публични служители.

Проектът допълва наблюдението на АКФ върху Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) – централния орган, отговорен за установяването на конфликти на интереси и борбата с корупцията, включено в Годишния мониторингов доклад за работата на институциите за борба с корупцията на АКФ.

Събиране на информация

Експертите на АКФ ще анализират ефикасността на работата на органите и правната рамка, обхващаща техните дейности в 20 общини.

Анализ

След като съберат цялата необходима информация, свързана с работата на местните антикорупционни органи, експертите на АКФ ще анализират случаите, разгледани от съответните органи, еднаквостта на практиката и прозрачността в работата на различните антикорупционни органи на местно ниво, както и недостатъците на действащата правна рамка.

Доклад

Експертите ще представят своите констатации като доклад за дейността на местните антикорупционни органи, включително препоръки за подобрения, свързани с разследването на корупция и установяването на конфликт на интереси на местно ниво, които да бъдат включени в очакваната нова правна рамка за противодействие на корупцията.

Застъпничество

Работата по проекта ще послужи за основа на един по-широк разговор за това дали антикорупционната система в България трябва да функционира по различен начин.

С помощта на застъпнически усилия на национално и местно равнище АКФ ще се стреми да повиши информираността на гражданите по въпроса и да лобира за необходимите законодателни промени в начина на работа на местните антикорупционни органи.

Чрез проекта АКФ ще подпомага активните граждани да наблюдават работата на антикорупционните органи на местно ниво и сигнализират властите и НПО за евентуални нарушения.

Средствата за тази безвъзмездна помощ идват от проекта „Защита на ценностите на ЕС и основните права чрез обществено участие и подпомагане на гражданското общество в Централна Европа – PROTEUS“, изпълняван от Transatlantic Foundation в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States.

Проектът PROTEUS се съфинансира от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) чрез програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).

Изявленията и мненията, изразени в рамките на дейностите по проекта, принадлежат единствено на фондация „Антикорупционен фонд“ и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз или  Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейския съюз, нито финансиращия орган по програмата носят отговорност за тях.