За проекта

Проектът “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности” съчетава високата експертиза на Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ) с мобилизиране на местни общности в 10 български града с цел подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. С помощта на експерти от Норвегия, екипът на АКФ ще създаде Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ принципите на доброто управление, който след това ще бъде внедрен на местно ниво с помощта на граждански активисти и неправителствени организации.

Вярваме, че ангажираните граждански общности и мрежи са ключова предпоставка за противодействие на корупцията, злоупотребата с власт и конфликтите на интереси на местно ниво.

От проекта очакваме следните резултати:

  • Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, изготвен с активното участие на местни НПО, местни медии и представители на общините;
  • периодично независимо наблюдение за съответствие със Стандарта на дейността на местната власт;
  • изготвяне на препоръки към местната власт за подобряване на управленските процеси и превенция на корупцията;
  • изготвяне на предложение за приемане на Стандарта от местната власт;
  • при сериозни констатирани нередности – подаване на сигнали до компетентните органи.

Проектът  „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии“ цели да подобри системата за отчетност и почтеност на местната власт като по този начин създаде условия за противодействие на корупцията на местно ниво чрез мобилизиране на местната гражданска общност“.