Още един общински съветник е в несъвместимост и конфликт в Севлиево

Пълномощията на още един общински съветник трябва да бъдат прекратени на същото основание, на което на 19 май т.г. това бе решено за съветника Боян Ботев. Трифон Трифонов от групата на ГЕРБ работи в нарушение на Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), сочи проверка на „Севлиево онлайн“.

Съгласно чл. 34 ал. 5 т. 3 от ЗМСМА „общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, наздорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с Общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия“.

Изчистване на конфликт, но закъсняло

Справка в Търговския регистър сочи, че към 30 декември 2019 г. Трифон Трифонов е едноличен собственик и управител на дружество „Трифо-Н-1“. Дружеството е наемател на помещение, собственост на „Общински пазари“ ЕООД. Става въпрос за магазина за месо, който през лятото на миналата година бе разширен като обедини две помещения на „Общински пазари“.

На 30 декември 2019 г. Трифонов e прехвърлил собствеността на дружеството на съпругата си Ирена Трифонова. Предполага се, че прехвърлянето е станало заради очевидния конфликт на интереси и за да запази мястото си в Общинския съвет. Само че едномесечният срок, в който това е трябвало да се случи, е минал.

Справка от Търговския регистър, от която се вижда, че прехвърлянето на фирмата на Трифонов на съпругата му е станало на 30.12.2019 г.

Законът за местно самоуправление и местна администрация указва, че „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5 (има договор с Общината или с общинско дружество, б.ред.) подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“ Ако това не е сторено, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, пише в закона.

Това означава, че до 28 ноември Трифон Трифонов е трябвало да уведоми ОИК и председателя на Общинския съвет, че има действащ договор за наем с дружество, което е сто процента общинско и да напусне Общинския съвет. Същото направи д-р Огнян Пешков, който между другото също изтърва срока. Неговата молба за прекратяване на пълномощия е от 25 декември 2019 г., а напускането му е трябвало да стане до 28 ноември 2019 г. Пешков обаче още на 28 ноември 2019 г. декларира, че е в несъвместимост. Неясно е защо веднага, след като е декларирал това, не е подал молба за прекратяване на пълномощията като съветник, а е изчакал още един месец.

Разминаването идва от непознаването

Неспазването на сроковете за изчистване на конфликт и несъвместимост по всяка вероятност идва от непознаването на закона. Не е изключено общинските съветници да броят едномесечния срок за обявяване на несъвместимост от 1 декември 2019 г. – датата, от която влязоха в сила промените в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. По подобни казуси вече има доста съдебна практика в цялата страна, тук ще цитираме решение на Административен съд Габрово от 29 януари т.г. по дело с идентични обсоятелства в Дряново.

Съдът е счел че „общинските съветници не могат да извличат ползи от договорни отношения с Общината и единственото, което законодателят е предвидил в този случай, е заявяване на желание да бъдат прекратени пълномощията им. Срокът това да бъде сторено е едномесечен и започва да тече от датата на обявявянето на изборните резултати“.

На 19 май т.г. Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на Боян Ботев („Граждани за Севлиево“). До решението й се стигна след сигнал, подаден от ГЕРБ, подписан от кмета на Севлиево Иван Иванов, който е координатор на общинската структура на партията.

Вижте повече в сайта Севлиево-онлайн.