Анализ на изследванията, сравнителните проучвания и одитните доклади на Сметната палата и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС в областта на противодействие на корупцията

Изследването прави оценка на корупционните рискове в сферата на обществените поръчки за строителство. Оценката обхваща периода 2010- 2013. През периода 2010 – 2013 г. се наблюдава ясна тенденция на концентрация на обществени поръчки в строителни работи спрямо доставката на стоки и услуги и строителните договори с по-голям обем. Анализът на договори за обществени поръчки от базата данни TED, използвайки single bidding като прокси за корупционен риск, показа, че средствата от ЕС допринасят за по-висока конкуренция, а националните фондове имат тенденция да увеличават отрицателното въздействие на политическата свързаност на строителните компании. Този ефект на средствата от ЕС намалява с размера на стойността на поръчката. Задълбоченият анализ на договорите на Топ 40 на фирмите от строителния сектор, потвърждава тенденцията на концентрация на обществените поръчки в Топ 7 на компаниите. Данните не предоставят информация за конкретен тип фаворизиране (т.е. конфликт на интереси, ендогенно лобиране и др.), но предполагат, че ефективността на някои компании в осигуряването на обществени поръчки е повече свързана с връзките с правителството, отколкото с качественото изпълнение на поръчките.

Пълния доклад може да разгледате тук:

Case Brief Border Vet Control_web