Анализ на международни актове (стандарти, препоръки, доклади) Скантийм

Фондация „Антикорупционен фонд“, България, отправи към Скантийм (Scanteam) искане за кабинетно проучване на материали, които могат да подпомогнат работата на Фондацията в подкрепа на избрани общини за повишаване на прозрачността и отчетността на техните администрации.
Анализът поставя акцент върху процедурите за отчетност и контрол, предотвратяването на конфликти на интереси, мониторинга и мерките за превенция на случаи на злоупотреба с власт, конфликт на интереси, корупция или други престъпления по служба, както и върху повишаването на прозрачността и отчетността на местните власти.
Една от целите е да се определят процедури, мерки и практики, които са в съответствие с международните стандарти, формалните правила на ЕС и правилата на общоевропейско равнище за повишаване на отчетността, прозрачността и интегритета на местните власти и администрациите към тях.
Друга цел е да се създадат условия за активното участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решения и в наблюдението на дейността на местните власти.

Пълният доклад разгледайте тук:

3.-Анализ-на-международни-актове_BG.pdf