Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво

Стандартът е набор от конкретни правила за етичност, прозрачност, отчетност и гражданско участие, които местните власти би трябвало да спазват според нормативните изисквания на българското законодателство и в съответствие с най-добрите европейски и международни практики.

Експертите на Антикорупционния фонд изготвиха Стандарта и Наръчника за прилагането му след задълбочен анализ на съществуващия нормативен контекст, препоръките на Съвета на Европа, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други авторитетни международни институции и след препоръките на норвежкия консултант и местните партньори.

Стандартът се състои от три части

 • Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво
 • Наръчник за прилагането на стандарта
 • Европейски и международни стандарти и добри практики

Трите части на Стандарта засягат следните аспекти:

 • Механизми за постигане на прозрачна местна власт чрез отчетност и оценка на изпълнението;
 • Повишаване отчетността и интегритета на местната власт чрез подобряване на процедурите за периодично отчитане на кмет, общинска администрация и общински съвет;
 • Прилагане на европейските стандарти за добро управление на местно ниво (Съвет на Европа);
 • Публичност на декларациите за имущество, несъвместимост и конфликт на интереси на задължените субекти;
 • Предприемане на превантивни мерки срещу възникване на конфликт на интереси и клиентелизъм на местно ниво;
 • Оценка на процедури и практики за докладване на корупция и злоупотреба със служебно положение;
 • Въвеждане процедури за предварително публично изслушване на кандидати за заемане на ръководна длъжност в общински структури.
 • Процедури за оценка на риска при разходване на публични средства (финансов интегритет)
 • Механизми за осъществяване на гражданско участие във вземането на решения по места
 • Граждански контрол за изпълнение на взетите решения.

Заедно с местните координатори на проекта ще извършим мониторинг доколко практиките на местните власти в избраните общини по проекта отговарят на Стандарта за отчетност и интегритет.

Ще проведем застъпническа кампания в Областните съвети по антикорупция и в Общинските съвети и сред представители на местната власт с цел стандартът да бъде приет като част от местното законодателство в конкретни общини.

Ще проведем информационна кампания по места, насочена към активизиране на местните общности и повишаване капацитета им за участие във вземането на решения на местно ниво и за осъществяване граждански мониторинг за изпълнение на взетите решения, управленски и предизборни програми.

Можете да изтеглите Стандарта за интегритет и отчетност от тук.

Можете да видите публична презентация на Стандарта от тук.

Full_Standart_web