ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, СИЛНИ ОБЩНОСТИ”

Основната цел на проекта “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности” е да информира и активизира местните общности в 10 пилотни общини – Благоевград, Варна, Велико Търново, Казанлък, Пловдив, Русе, Севлиево, Силистра, Смолян, Стара Загора – за постигане на подобрена прозрачност, отчетност и интегритет на публичните институции по места. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

В рамките на проекта:

  • Беше извършен анализ на всички нормативни и стратегически документи, които регулират дейността на местната власт, комуникацията на представителите на местната власт с гражданите, предприетите нормативни и други мерки за осигуряване на прозрачност, отчетност, гражданско наблюдение върху дейността на местните власти и за ефективно гражданско участие в местните политики и решенията от значение за общността. Вследствие на извършения анализ и след съобразяване с получената обратна връзка от местните координатори беше установено състоянието по места в пилотните общини.
  • Бяха анализирани добрите европейски практики за повишаване на прозрачността, отчетността и интегритета на местните власти.
  •  Съвместно с експертите от норвежката консултантска компания Scanteam беше изготвен Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, въвеждащ принципите на доброто управление на местно ниво. Стандартът е базиран на 12-те принципа за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, като въвежда конкретни изисквания, които са проявление на принципите и ги изпълват с конкретно съдържание, представено по достъпен и разбираем начин. Целта на Стандарта е да служи на активните граждани като оперативен инструмент за мониториране на дейността на местната администрация и за наблюдение относно прилагането на 12-те принципа за добро управление, както и да запознае местните власти с добри практики, които те биха могли да прилагат в своята ежедневна работа. Към Стандарта е изготвен Наръчник за приложение на Стандарта, който въвежда конкретни индикатори за проследяване на изпълнението на заложените в Стандарта изисквания за прозрачност, отчетност и почтеност на публичните институции по места. Беше изградена партньорска мрежа от независими граждански активисти и журналисти, които наблюдават процесите в общините. При изготвянето на Стандарта и Наръчника бяха съобразени и представени националните нормативни изисквания, както и европейските препоръки за добро управление на местно ниво.
  • Текущият мониторинг върху приложението на принципите за добро изпълнение се извършваше чрез директни срещи със заинтересовани страни, анализ на публично достъпна информация (уебсайтове и други комуникационни канали), попълване на доклади от местните партньори по предварително изготвени въпросници. Проведоха се срещи, както с представители на активното гражданско общество, така и с представители на общинската администрация и общинските съвети

    zakl_doklad_prozrachnost (1)