Препоръки до община Бургас

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Бургас.

 

  • Управленска програма на кмета

 

Управленската програма на кмета е публикуваната на интернет страницата на Община Бургас на трудно достъпно и трудно откриваемо място, наред с други документи, публикуването на които я измества назад в страниците. Допълнително, търсачката на сайта не публикува резултати с нейното местоположение или директен достъп до файла. Публикуването на информация и улеснения достъп до нея е признак за прозрачност и отчетност. В този смисъл изключително важно е информацията на интернет страниците на общините да е добре подредена, да се намира интуитивно място и да е налична работеща търсачката.

 

Публикуването на управленската програма на кмета е изискване, съдържащо се в чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Програмата на кмета е важен документ, поради съдържащите се в него основни приоритети, цели, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината следва да представи пред ОбС програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата за управление трябва да е публикувана на интернет страницата на общината по достъпен начин, така че гражданите да могат както да се запознаят с основните приоритети, така и да упражняват периодичен мониторинг и контрол за нейното изпълнение. На интернет страницата на община Бургас е публикуван отчет за изпълнение на програмата за периода на целия мандат на кмета, но не и своевременно публикувани годнишни отчети за всяка година от управлението на кмета. Кметът на общината следва да представя пред ОбС годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

препоръки до общините_Бургас
  • Стратегически актове, планове, проекти

 

На интернет страницата на община Бургас не се откриват да са публикувани отчети за дейността на местната власт във връзка с изпълнението на приетите стратегии, планове, програми, реализирани проекти, което е законово изискване (чл. 15 от ЗДОИ). Дори и да са налице такива, те са трудно откриваеми и недостъпни. Следва да бъдат публикувани междинни и финални отчети за изпълнението на стратегическите дейности, които трябва да обхвашат всички дейности, които общината е извършила, да е описано ясно кои резултати са изпълнени, кои не са и, съответно, защо не са изпълнени и на какъв етап на изпълнение са. За всяка дейност трябва да бъде поместена информация относно времето, за което е извършена, финансовия ресурс и произхода на изразходваните средства, както и какви са резултатите от дейността. Отчетите трябва да представят по ясен и разбираем начин осъществените мерки и дейности, така че гражданите да могат реално да проследят настъпилите позитивни промени в средата. Те трябва да съдържат не само изброяване на осъществените дейности, но и анализ на рисковете и предизвикателствата по отношение на реализацията на заявените цели и политики. Отчетите трябва да съдържат освен наративна и финансова част, която трябва да отговаря както на законовите правила и стандарти, така и на специфичните изисквания на финансиращите програми.

 

 

  • Обществени обсъждания по важни за гражданската общност въпроси

 

Обществените обсъждания по важни за местната общност въпроси са една от формите за участие  на гражданите във вземането на решения. За да е ефективен този механизъм за гражданско участие, е необходимо да се спазват определени изисквания за публичност и предварително уведомяване в разумни срокове, достатъчни за предварително запознаване и подготовка за обсъждане на конкретната тема. Препоръчително е да се организират обсъждания на по-широк кръг теми по важни за общността въпроси, отделно от задължителното обществено обсъждане на общинския бюджет. Важно е обсъжданията да са с отворен достъп за всички интересуващи се граждани и организации, да могат предварително и в рамките на обсъждането да се поставят въпроси, да се изразява свободно критично мнение, да се предлагат алтернативни решения и становища. За да се достигне до максимален брой граждани, е препоръчително да се предвиди излъчване на живо на обсъждането в интернет, също така часовете за провеждане по възможност да са съобразени с работното време на гражданите. След приключването му – да се оповести информация (по местни медии, интернет платформи) за проведената дискусия и взетите решения.