Препоръки до община Шумен

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Шумен.

Стратегически актове, планове, проекти

Приетите от общината стратегически документи, планове за действие и концепции, нямат нормативно съдържание и не регулират пряко поведението на гражданите и организациите. Въпреки това, изискването за тяхното публикуване произтича от общите принципи за публичност, откритост, прозрачност и достъпност в дейността на органите на властта и техните администрации (чл. 2 от Закона за администрацията), от задължението за публикуване на актуална обществена информация (чл. 15 от ЗДОИ), така и от разпоредби в някои специални закони или нормативни актове, приети от общинския съвет.
На интернет страницата на община Шумен са публикувани стратегически документи, свързани единствено с програми и проекти с европейско или национално финансиране. Прави впечатление, че те са документи, които не съдържат или съдържат ограничен брой конкретни дейности и мерки, които предстои да бъдат предприети. Не са налице или ако са публикувани, не се намират на лесно достъпно място на сайта на общината, публикации на междинни отчети и отчети след края на периода на съответния стратегически документ.
Общината следва да актуализира своите стратегически документи, така че те да са преди всичко информативни – да съдържат конкретна и ясна информация, конкретно измерими резултати, както и изброяване на дейностите, предвидени от общината. Препоръчително е всички тези елементи да бъдат описани и с ясна хронологическа рамка, която да даде възможност на гражданите да следят изпълнението на съответните дейности и мерки. По същия начин, в междинните и финални отчети трябва да са обхванати всички дейности, които общината е извършила, да е описано ясно кои резултати са изпълнени, кои не са и, съответно, защо не са изпълнени и на какъв етап на изпълнение са. За всяка дейност трябва да бъде поместена информация относно времето, за което е извършена, финансовия ресурс и произхода на изразходваните средства, както и какви са резултатите от дейността. Отчетите трябва да представят по ясен и разбираем начин осъществените мерки и дейности, така че гражданите да могат реално да проследят настъпилите позитивни промени в средата. Те трябва да съдържат не само изброяване на осъществените дейности, но и анализ на

рисковете и предизвикателствата по отношение на реализацията на заявените цели и политики. Отчетите трябва да съдържат освен наративна и финансова част, която трябва да отговаря както на законовите правила и стандарти, така и на специфичните изисквания на финансиращите програми.
Използването на интерактивни форми на представяне и комуникация е важно, за да се достигне до максимален кръг граждани. Не е достатъчно само в отделен раздел на интернет страницата формално да се публикуват съответните документи, нужен е контекст и адекватна презентация. Принципният стандарт при изработването и изпълнението на стратегически документи и проекти трябва да бъде „от общността, за общността, на общността“, което предполага постоянен диалог и сътрудничество между местната власт, гражданското общество и бизнеса.

препоръки до общините_Шумен

Общински предприятия
При анализа на политиките на управление и публикуване на информация от страна на местната власт прави впечатление липсата прозрачност и отчетност по отношение на управлението на общинските предприятия и дружествата с общинско участие. Забелязва се отсъствието на пълен списък кои са те, на финансова информация, свързана с тях, също така и на доклади и отчети за дейността им. За да се осигури доверието в общинската власт и в тяхната добросъвестност при управлението на публични средства, е абсолютно задължително публикуването на финансова и нефинансова информация, в допълнение към публикуваната в Търговския регистър. В този смисъл е необходимо общината да приеме годишен план за дейността (бизнес план) на даденото предприятие или дружество, бюджет, годишен обобщен доклад за резултатите на общинските предприятия, и годишен финансов отчет на всяко общинско предприятие, съответно дружество с общинско участие. На интернет страницата на Община Шумен следва да бъде публикувана още информация за формираните политики за участие на общината в публичните предприятия и да съдържа обосновката на собствеността на общините в публичните предприятия; целите, които общината си поставя като собственик в публичните предприятия; ролята на общината в ръководенето на публичните предприятия; показателите за изпълнението на политиката (чл. 66, ал. 1 от ППЗПП). На интернет страницата на общината всяка година до 31 октомври трябва да бъде публикуван гореспоменатия годишен обобщен доклад за резултатите на общинските предприятия, съдържащ информация за:
– общинския портфейл в публичните предприятия (обща стойност и структура);
– изпълнението на политиката за участието на общината в публичните предприятия през отчетния период;
– финансовото и оперативно състояние на предприятията в края на отчетния период;
– представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените стратегически цели и планирани резултати;
– оценка за степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване;
– състава на органите за управление и контрол, техните възнаграждения и извършените промени в тях;

Съгласно Закона за публичните предприятия общинските предприятия трябва да изготвят тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади и да ги предоставят на общината и на Агенцията за публичните предприятия и контрол (чл. 29, ал. 1 от ЗПП). Така получената информация трябва да бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика (чл. 29, ал. 4 от ЗПП). Правилата за публичност в ППЗПП (глава 7) се прилагат и за общинските публични предприятия. Това означава, че общината трябва да публикува на сайта си тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от ЗПП за дейността на предприятията в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
На следващо място, трябва да се подсигури публичното оповестяване на условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия. От изключителна важност е управителните органи на общинските предприятия и дружества с общинско участие да се избират прозрачно, след състезателна конкурсна процедура, чрез която да отпаднат всякакви съмнения за корупция, конфликт на интереси и търговия с влияние.
Препоръчва се всяко общинско предприятие или дружество с общинско участие да има своя уеб страница, на която да бъде публикувана както информацията, посочена по-горе, така и актуални контакти, дейности, екип, новини и др., за да се даде възможност на гражданите да си съставят обективно мнение за дейността на общината и свързаните с нея дружества. Тази уеб страница следва да бъде посочена на сайта на общината, заедно с кратко описание на съответното дружество.

Консултиране на проекти на нормативни актове и стратегически документи с гражданите и гражданското общество
В процеса по изработване на проект на нормативен акт задължително се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Законът изисква преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието, ако такава се изисква. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни, като само в изключителни случаи съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. При тази хипотеза трябва изрично да се посочат причините, които налагат ограничаване на срока за обществената консултация.

На интернет страницата на община Шумен не се публикуват справки за постъпили предложения, както и обосновки за неприети предложения. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта трябва да публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.