Препоръки до община Враца

Бихме искали да отправим няколко препоръки, отразяващи идентифицирани практики от дейността на общинската администрация и съвет, които биха могли да бъдат подобрени с цел повишаване прозрачността и отчетността в работата на Община Враца.

 

  • Публикуване на отчети за изпълнение на управленска програма на кмета

 

На интернет страницата на Община Враца е публикувана управленска програма на кмета. Това е изискване, съдържащо се в чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Програмата на кмета е много важен документ, и в тази връзка съдържанието й би могло да бъде подобрено, така че ясно, последователно и кохерентно да са представени основните идеи, политики и мерки за управление (по приоритети, сектори, тематични области). Въз основа на програмата следва да бъде представен и ежегоден отчет за изпълнението ѝ, който да съдържат да съдържа информация относно постигането на съответните цели, напредъка по дейности, изпълнението на конкретни мерки. Това ще доведе до проследимост и прозрачности при напредъка по изпълнението на програмата.

 

Добра практика е и организирането на публична дискусия, на която да се обсъдят прилагането, проблемите и предизвикателствата при изпълнението на програмата. Това би допринесло за гражданите да се ориентират в приоритетите, да проследяват изпълнението, да участват в дискусии по ключови въпроси.

препоръки до общините_Враца

 

  • Стратегическите актове, планове, проекти

 

Добра практика е публикуването на интернет страницата на общината, на видимо, лесно достъпно и откриваемо място, в цялост на всички стратегически документи. Те следва да представят по ясен и разбираем начин съдържанието на съответните документи (стратегии, концепции, планове за действие, проекти), както и да съдържат информация по какъв начин гражданите и местната общност могат да бъдат включени в реализацията им (изпълнение, мониторинг, отчитане и контрол). На интернет страницата на община Враца не се откриват всички стратегически документи заедно, а са в отделни менюта и секции. Прави впечатление, че те са документи, които не съдържат или съдържат ограничен брой конкретни дейности и мерки, които предстои да бъдат предприети. Не са налице публикации на междинни отчети и отчети след края на периода на съответния стратегически документ. Общината следва да актуализира своите стратегически документи, така че те да са преди всичко информативни – да съдържат конкретна и ясна информация, конкретно измерими резултати, както и изброяване на дейностите, предвидени от общината. Препоръчително е всички тези елементи да бъдат описани и с ясна хронологическа рамка, която да даде възможност на гражданите да следят изпълнението на съответните дейности и мерки. По същия начин, в междинните и финални отчети трябва да са обхванати всички дейности, които общината е извършила, да е описано ясно кои резултати са изпълнени, кои не са и, съответно, защо не са изпълнени и на какъв етап на изпълнение са. За всяка дейност трябва да бъде поместена информация относно времето, за което е извършена, финансовия ресурс и произхода на изразходваните средства, както и какви са резултатите от дейността. Отчетите трябва да представят по ясен и разбираем начин осъществените мерки и дейности, така че гражданите да могат реално да проследят настъпилите позитивни промени в средата. Те трябва да съдържат не само изброяване на осъществените дейности, но и анализ на рисковете и предизвикателствата по отношение на реализацията на заявените цели и политики. Отчетите трябва да съдържат освен наративна и финансова част, която трябва да отговаря както на законовите правила и стандарти, така и на специфичните изисквания на финансиращите програми.

 

Използването на интерактивни форми на представяне и комуникация е важно, за да се достигне до максимален кръг граждани. Не е достатъчно само в отделен раздел на интернет страницата формално да се публикуват съответните документи, нужен е контекст и адекватна презентация. Принципният стандарт при изработването и изпълнението на стратегически документи и проекти трябва да бъде „от общността, за общността, на общността“, което предполага постоянен диалог и сътрудничество между местната власт, гражданското общество и бизнеса.

  • Обществени обсъждания по важни за гражданската общност въпроси

 

Обществените обсъждания по важни за местната общност въпроси са една от формите за участие  на гражданите във вземането на решения. За да е ефективен този механизъм за гражданско участие, е необходимо да се спазват определени изисквания за публичност и предварително уведомяване в разумни срокове, достатъчни за предварително запознаване и подготовка за обсъждане на конкретната тема. Публикацията за предстоящо обществено обсъждане следва да се направи на видно, лесно достъпно и откриваемо място на интернет страницата, в обособена секция само по тази тема. Не е добра практика и е в значителна степен затрудняващо гражданите да се публикува информация относно обществени обсъждания или други важни въпроси, особено събития и документи, по отношение на които тече краен срок, в раздел „съобщения, обяви и информация“. По този начин се затрупват, губят и стават трудно достъпни заради останалата информация, с която са публикувани на едно място без възможност за филтиране и сортиране на публикациите от различен тип и характер.

 

Също така, е препоръчително да се организират обсъждания на по-широк кръг теми по важни за общността въпроси, отделно от задължителното обществено обсъждане на общинския бюджет. Важно е обсъжданията да са с отворен достъп за всички интересуващи се граждани и организации, да могат предварително и в рамките на обсъждането да се поставят въпроси, да се изразява свободно критично мнение, да се предлагат алтернативни решения и становища. За да се достигне до максимален брой граждани, е препоръчително да се предвиди излъчване на живо на обсъждането в интернет, също така часовете за провеждане по възможност да са съобразени с работното време на гражданите. След приключването му – да се оповести информация (по местни медии, интернет платформи) за проведената дискусия и взетите решения.

 

  • Общински предприятия

 

При анализа на политиките на управление и публикуване на информация от страна на местната власт прави впечатление липсата прозрачност и отчетност по отношение на управлението на общинските предприятия и дружествата с общинско участие. Забелязва се отсъствието на пълен списък кои са те, на финансова информация, свързана с тях, също така и на доклади и отчети за дейността им. За да се осигури доверието в общинската власт и в тяхната добросъвестност при управлението на публични средства, е абсолютно задължително публикуването на финансова и нефинансова информация, в допълнение към публикуваната в Търговския регистър. В този смисъл е необходимо общината да приеме годишен план за дейността (бизнес план) на даденото предприятие или дружество, бюджет, годишен обобщен доклад за резултатите на общинските предприятия, и годишен финансов отчет на всяко общинско предприятие, съответно дружество с общинско участие. На интернет страницата на Община Враца следва да бъде публикувана още информация за формираните политики за участие на общината в публичните предприятия и да съдържа обосновката на собствеността на общините в публичните предприятия; целите, които общината си поставя като собственик в публичните предприятия; ролята на общината в ръководенето на публичните предприятия; показателите за изпълнението на политиката (чл. 66, ал. 1 от ППЗПП). На интернет страницата на общината всяка година до 31 октомври трябва да бъде публикуван гореспоменатия годишен обобщен доклад за резултатите на общинските предприятия, съдържащ информация за:

–           общинския портфейл в публичните предприятия (обща стойност и структура);

–           изпълнението на политиката за участието на общината в публичните предприятия през отчетния период;

–           финансовото и оперативно състояние на предприятията в края на отчетния период;

–           представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените стратегически цели и планирани резултати;

–           оценка за степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване;

–           състава на органите за управление и контрол, техните възнаграждения и извършените промени в тях;

 

Съгласно Закона за публичните предприятия общинските предприятия трябва да изготвят тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади и да ги предоставят на общината и на Агенцията за публичните предприятия и контрол (чл. 29, ал. 1 от ЗПП). Така получената информация трябва да бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика (чл. 29, ал. 4 от ЗПП). Правилата за публичност в ППЗПП (глава 7) се прилагат и за общинските публични предприятия. Това означава, че общината трябва да публикува на сайта си тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади по чл. 29 от ЗПП за дейността на предприятията в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

 

На следващо място, трябва да се подсигури публичното оповестяване на условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия. От изключителна важност е управителните органи на общинските предприятия и дружества с общинско участие да се избират прозрачно, след състезателна конкурсна процедура, чрез която да отпаднат всякакви съмнения за корупция, конфликт на интереси и търговия с влияние.

 

Препоръчва се всяко общинско предприятие или дружество с общинско участие да има своя уеб страница, на която да бъде публикувана както информацията, посочена по-горе, така и актуални контакти, дейности, екип, новини и др., за да се даде възможност на гражданите да си съставят обективно мнение за дейността на общината и свързаните с нея дружества. Тази уеб страница следва да бъде посочена на сайта на общината, заедно с кратко описание на съответното дружество.