Oнлайн работна среща с участието на експерти от Антикорупционен фонд (АКФ) и местни координатори

На 30 ноември 2020 г. от 14:00 до 19:00 часа се проведе онлайн работна среща с участието на експерти от Антикорупционен фонд (АКФ) и местни координатори по проекта от 11 населени места.

Работната среща протече със следната програма:

 

  • Представяне на проекта – контекст и необходимост, основна цел, партньорство и мониторинг, очаквани резултати;
  • Представяне на Стандарт за интегритет и отчетност на местната власт;
  • Представяне на Наръчник за приложението на Стандарта, практически аспекти на партньорството с местната власт, практически аспекти на мониторинга за спазване на Стандарта;
  • Представяне на добри европейски и международни практики, насочени към повишаване интегритета и отчетността на местната власт
  • Представяне на ситуацията по места – комуникация с местната власт, достъп до информация, отчетност и прозрачност, действащи етични кодекси, участие на обществеността във вземането на решения, граждански мониторинг върху дейността на местната власт.

 

Срещата имаше за цел да се представи изготвения от Антикорупционен фонд и Scanteam, Norway Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт и Наръчник за приложението му, да се получи обратна връзка за текущото състояние в пилотните общини и да се повиши капацитета на местните партньори да осъществяват периодично наблюдение за спазване на Стандарта за отчетност и интегритет на местната власт.

 

Обучението включи запознаване с конкретните изисквания и критерии за отчетност и интегритет, които следва да се съблюдават от местната власт – периодично публикуване на отчет за дейността провеждане на публични изслушвания при назначаване на ръководни длъжности в общински структури; включване на НПО и журналисти като наблюдатели в процедури за провеждане на обществени поръчки; процедура за достъп до обществена информация. Бяха представени добри европейски и международни практики, приложими към местната власт.

 

Беше представена примерна структура и съдържание на докладите за наблюдение на органите на местната власт. Бяха представени и примерни формуляри за докладване на нередности: корупционни практики, злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси. Беше представена и информация за институции на централно и местно ниво, компетентни да разглеждат сигнали за нередности.

 

Местните координатори предоставиха детайлна обратна връзка за ситуацията с отчетността и интегритета по места и конкретните предизвикателства в работата им. Заедно с екипа на АКФ беше набелязан дневен ред за работата по мониторинг на прилагането на стандарта.

 

Линк към Стандарт за отчетност и интегритет на местно ниво