Цели и подход

Граждански контрол

Натрупаният опит показва, че за ефективно противодействие на корупцията не е достатъчно създаването или реформирането на институции, а е нужно да се ангажират гражданските общности и мрежи.Това осигурява устойчивост и подкрепа за лицата, публично противодействащи на корупционните практики.

Съчетаване на висока експертиза с мобилизиране на местната общност

Местните партньори ще участват активно в изработването на Стандарта за отчетност и интегритет на местната власт.

Повишаване капацитета на местните партньори за мониторинг върху управленските процеси

При прилагането на Стандарта местните партньори ще изготвят периодични доклади за наблюдение върху общините и при идентифициране на нередности и злоупотреби те ще бъдат докладвани от АКФ до компетентните институции.

Подобряване на отчетността и интегритета на местните власти

Активното прилагане на принципите на доброто управление ще доведе до подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции и е предпоставка за намаляне нивата на корупция.

Latest News